0:00 / 0:00

Privacy verklaring


Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “Carglass NV”, met zetel te 3740 Bilzen, Kruisbosstraat 5 (hierna genoemd “Carglass”, “Wij” of “Ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op ons online rekruteringsbeleid.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Carglass verzamelt, alsook over de wijze waarop Carglass deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Carglass wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacywetgeving”, te weten (i) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) enige andere toepasselijke (toekomstige) wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Het versturen van de e-sollicitatie impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring, dewelke u transparant wordt meegedeeld, en aldus van de manier waarop Carglass uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt. • 1. Soorten persoonsgegevens

  Carglass kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

  • Naam
  • Voornaam
  • Emailadres
  • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het sollicitatieformulier
  • Alle gegevens door de sollicitant vermeld op het CV:
   • Telefoonnummer (gsm)
   • Geboortedatum
   • Voorkeursfunctie
   • Moedertaal
   • Rijbewijs (ja of neen)
   • Adres
   • Gezinstoestand
   • Burgerlijke staat
   • Diploma’s en getuigschriften
   • Vaardigheden
   • Vrijetijdsbestedingen
   • Werkervaring
   • Foto
   • Etc.
  • Alle persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het sollicitatiegesprek, of tijdens bepaalde assessments of testen
  • Bijkomend voor succesvolle kandidaten, voor zover nog niet vermeld op het CV of verzameld tijdens het sollicitatiegesprek:
   • ID / paspoortinformatie
   • Burgerschapsinformatie / visum-informatie
   • Gegevens van gezinsleden (echtgenoten en/of kinderen) (geslacht, naam, achternaam, geboortedatum, woonadres, contactgegevens)
   • Contactpersonen
   • Professionele status
   • Bankgegevens
   • Certificaten
   • Kledenmaten
   • Rijksregisternummer

  De hierboven vermelde lijst van persoonsgegevens dient als niet-limitatief beschouwd te worden.


 • 2. Wijze van verzameling persoonsgegevens

  Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

  • Het (spontaan) solliciteren via de Jobsite (jobs.carglass.be) van Carglass

  • Het voeren van sollicitatiegesprekken en/of andere communicatie met Carglass

  • Het afnemen van bepaalde tests en/of assessments

  • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst met Carglass

  De door Carglass verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

  Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen solliciteren via de Jobsite van Carglass (bv. om de sollicitant in kwestie uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.


 • 3. Gebruik persoonsgegevens

  Carglass kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • Beheer van een platform voor de indiening van sollicitaties en het beheer van het rekruteringsproces door het plaatsen van vacatures en het ontvangen, registeren en archiveren van door de sollicitanten ingezonden CV’s, sollicitatiebrieven (en andere documenten die persoonsgegevens bevatten)
  • Waarborgen van een kwalitatief rekruteringsproces waarbij een concrete analyse dient gemaakt te worden van de professionele geschiktheid van een sollicitant:
   • Beoordeling van ontvangen CV’s, sollicitatiebrieven en andere documenten (die persoonsgegevens bevatten) die door de sollicitanten zijn verstrekt
   • Pre-selectie van sollicitanten
   • Interviews (telefonisch, persoonlijk en video-interview), tests en assessments
   • Selectie van de succesvolle sollicitant
  • Het contacteren van de kandidaat om de (uiteindelijke) beslissing omtrent het rekruteringsproces bekend te maken aan de sollicitant
  • Aanwervingsmanagement (voor succesvolle kandidaten)
  • De aanleg van een werfreserve om opnieuw contact op te nemen met kandidaten als hun sollicitaties relevant zijn voor een toekomstige vacature en om mensen toe te laten relevante jobalerts te ontvangen

  De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

  • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Carglass of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Carglass rust

  Meer specifiek zijn de toepasselijke rechtsgronden als volgt:

  • Beheer van een platform voor de indiening van sollicitaties:
   • Uitvoering van precontractuele maatregelen genomen op verzoek van de sollicitant, voor de ontvangst en het beheer van zijn sollicitatie
   • Gerechtvaardigd belang van Carglass om de sectie gewijd aan rekrutering op haar website te beheren om sollicitaties te verzamelen
  • Beheer van het rekruteringsproces:
   • Uitvoering van precontractuele maatregelen genomen op verzoek van de sollicitant, voor:
    • Beoordeling van ontvangen CV’s, sollicitatiebrieven en andere documenten (die persoonsgegevens bevatten) die door de sollicitanten zijn verstrekt
    • Pre-selectie van sollicitanten
    • Interviews (telefonisch, persoonlijk en video-interview), tests en assessments
    • Selectie van de succesvolle sollicitant
   • Gerechtvaardigd belang van Carglass om de sectie gewijd aan rekrutering op haar website te beheren om sollicitaties te verzamelen
    • Pre-selectie van sollicitanten
    • Interviews (telefonisch, persoonlijk en video-interview), tests en assessments
    • Selectie van de succesvolle sollicitant
  • Aanwervingsmanagement (voor succesvolle kandidaten)
   • Uitvoering van de arbeidsovereenkomst, gezien de verwerkingen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de sollicitant partij is (als nieuwe werknemer)
   • Uitvoering van de wettelijke verplichtingen van Carglass als werkgever
  • Aanleg van een werfreserve
   • Gerechtvaardigd belang van Carglass om sollicitanten op te nemen in een werfreserve om hen in de toekomst te contacteren voor nieuwe vacatures

 • 4. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden en/of verbonden vennootschappen

  Carglass zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden en/of de verbonden vennootschappen, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader kunnen (bepaalde) persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan opleidingsinstanties, assessment centers, interimkantoren, selectiebureaus, HR-software tool providers etc.

  Indien het noodzakelijk is dat Carglass in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden en/of verbonden vennootschappen, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

  Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Carglass uw persoonsgegevens openbaar maakt:

  • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Carglass hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Carglass.
  • Aan haar eventueel verbonden ondernemingen met het oog op potentiële aanwervingen door deze laatsten.
  • Wanneer Carglass of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Carglass heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

  In alle overige gevallen zal Carglass uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.


 • 5. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

  Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een verwerkingsovereenkomst, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 4 juni 2021 (Decision 2021/914/EC)’ zal bevatten, en/of (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.


 • 6. Opslag persoonsgegevens

  Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Carglass persoonsgegevens van sollicitanten in de daartoe bestemde werfreserve slechts gedurende:
  - maximaal 1 jaar voor sollicitanten met het profiel arbeider, of
  - maximaal 3 jaar voor sollicitanten met het profiel bediende,
  om de doelen zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’, te behalen en te vervullen.


 • 7. Uw privacy rechten

  Indien u tijdens het rekruteringsproces op enig moment uw gegevens wil (laten) aanpassen, dan kan dat door contact op te nemen met uw HR-contactpersoon of via recruitment@carglass.be of door contact op te nemen met privacy@carglass.be.

  In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u daarnaast over volgende privacyrechten:

  • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
  • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
  • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Carglass wijst u er in dit kader op dat uw persoonsgegevens uit het werfreserve verdwijnen en u voor eventuele openstaande vacatures niet meer zal gecontacteerd worden);
  • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Wanneer u uw privacyrechten wenst uit te oefenen of bij verzet tegen de bewaring van uw persoonsgegevens in de werfreserve, gelieve dan contact op te nemen met Els Haesen of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Carglass te bezorgen via e-mail (recruitment@carglass.be of privacy@carglass.be) of per post.

  U kan deze rechten kosteloos uitoefenen.


 • 8. Beveiliging persoonsgegevens

  Carglass verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

  Carglass zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in een Applicant Tracking systeem.

  Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Carglass, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Carglass in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.


 • 9. Google Signals

  Google Analytics zal gebruikersinformatie verzameld uit de diensten van Carglass associëren met informatie van de accounts van aangemelde gebruikers die ingestemd hebben met deze associatie. Het doel van de associatie is om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen.

  De gebruikersinformatie wordt verzameld door 'Google Signals', een dienst van Google. Google Signals helpt ons om multi-platform datarapportages op te stellen op basis van de informatie van gebruikers die gepersonaliseerde advertenties hebben ingeschakeld in hun Google-accounts.

  De informatie verzameld door Google Signals kan informatie zijn over de locatie, de zoekgeschiedenis en de YouTube-geschiedenis van de gebruiker, alsook data van websites die partner zijn van Google. De informatie en data worden gebruikt om gebundelde en anonieme inzichten te verkrijgen in het gedrag van gebruikers over verschillende toestellen heen.

  Eindgebruikers kunnen uw data raadplegen en/of verwijderen via My Activity. In de Privacy Policy van Google vindt u meer informatie over de data die Google verzamelt op deze website.


 • 10. Update Privacy Verklaring

  Carglass is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Jobsite te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Jobsite en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.


 • 11. Contacteer Carglass

  Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Carglass uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

  Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Carglass deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Carglass uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  +32 (0)2 274 48 00
  +32 (0)2 274 48 35
  contact@apd-gba.be


sluiten
Andere afbeelding