0:00 / 0:00

Privacy verklaring


Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “Carglass NV”, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 14 (hierna genoemd “Carglass”, “Wij” of “Ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op ons online rekruteringsbeleid.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Carglass verzamelt, alsook over de wijze waarop Carglass deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Carglass wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacywetgeving”, te weten (i) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het versturen van de e-sollicitatie impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Carglass uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt. • 1. Soorten persoonsgegevens

  Carglass kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

  • Naam
  • Voornaam
  • Emailadres
  • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het sollicitatieformulier
  • Alle gegevens door de sollicitant vermeld op het CV:
   • Telefoonnummer (gsm)
   • Geboortedatum
   • Voorkeursfunctie
   • Moedertaal
   • Rijbewijs (ja of neen)
   • Adres
   • Gezinstoestand
   • Diploma’s en getuigschriften
   • Vaardigheden
   • Vrijetijdsbestedingen
   • Werkervaring
   • Foto
   • Etc.

 • 2. Wijze van verzameling persoonsgegevens

  Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

  • Het (spontaan) solliciteren via de Jobsite van Carglass

  De door Carglass verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

  Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen solliciteren via de Jobsite van Carglass (bv. om de sollicitant in kwestie uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.


 • 3. Gebruik persoonsgegevens

  Carglass kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • Waarborgen van een kwalitatief rekruteringsproces waarbij een concrete analyse dient gemaakt te worden van de professionele geschiktheid van een sollicitant
  • Het contacteren van de kandidaat om de (uiteindelijke) beslissing omtrent het rekruteringsproces bekend te maken aan de sollicitant
  • De aanleg van een werfreserve
  • Statistische doeleinden

  De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

  • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Carglass of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Carglass rust

 • 4. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden en/of verbonden vennootschappen

  Carglass zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden en/of de verbonden vennootschappen, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader kunnen (bepaalde) persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan opleidingsinstanties, assessment centers, etc.

  Indien het noodzakelijk is dat Carglass in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden en/of verbonden vennootschappen, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

  Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Carglass uw persoonsgegevens openbaar maakt:

  • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Carglass hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Carglass.

  In alle overige gevallen zal Carglass uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.


 • 5. Opslag persoonsgegevens

  Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Carglass uw persoonsgegevens in de daartoe bestemde werfreserve slechts gedurende 3 jaar om de doelen zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’, te behalen en te vervullen.


 • 6. Uw privacy rechten

  In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacyrechten:

  • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
  • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
  • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Carglass wijst u er in dit kader op dat uw persoonsgegevens uit het werfreserve verdwijnen en u voor eventuele openstaande vacatures niet meer zal gecontacteerd worden);
  • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Wanneer u uw privacyrechten wenst uit te oefenen of bij verzet tegen de bewaring van uw persoonsgegevens in de werfreserve, gelieve dan contact op te nemen met Els Haesen of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Carglass te bezorgen via e-mail of per post.

  U kan deze rechten kosteloos uitoefenen.


 • 7. Beveiliging persoonsgegevens

  Carglass verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

  Carglass zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in een Applicant Tracking systeem.

  Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Carglass, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Carglass in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.


 • 8. Update Privacy Verklaring

  Carglass is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Jobsite te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Jobsite en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.


 • 9. Contacteer Carglass

  Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Carglass uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

  • Via e-mail: recruiment@carglass.be of
  • Via de post: Carglass Human Resources, Kruisbosstraat 5, 3740 Bilzen

  Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Carglass deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Carglass uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  +32 (0)2 274 48 00
  +32 (0)2 274 48 35
  contact@apd-gba.be


sluiten
Andere afbeelding